Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 10 cơ bản và nâng cao

bài tập tiếng Anh lớp 10

Các bạn học sinh đang tìm kiếm những dạng bài tập tiếng Anh lớp 10 để ôn luyện thêm ở nhà và muốn nâng cao trình độ của mình? Việc làm bài tập tiếng Anh lớp 10 ở nhà rất quan trọng, nhằm giúp cho các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập môn tiếng Anh. Sau đây Step Up sẽ tổng hợp lại những bài tập anh văn lớp 10 đầy đủ nhất để các bạn học sinh tham khảo.

bài tập tiếng Anh lớp 10

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 10 cơ bản 

Hiện nay có rất nhiều các dạng bài tập tiếng Anh lớp 10 cơ bản và bài tập tiếng Anh lớp 10 nâng cao giúp các bạn học sinh có thể dễ dàng luyện tập ngữ pháp tiếng Anh mà không bị nhàm chán. Việc ôn luyện qua bài tập anh văn lớp 10 như này giúp các

bạn học sinh có thể nắm chắc kiến thức ở trên trường và đạt được kết quả cao trong các kỳ thi

Dưới đây là các dạng bài tập tiếng Anh lớp 10 thường xuất hiện trong các bài thi. Bài tập tiếng Anh lớp 10 này giúp bạn học sinh ôn luyện để học tập ngữ pháp đồng thời giúp các bạn học sinh học từ vựng tiếng Anh hiệu quả.

Bài 1: Chọn từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ khác trong mỗi nhóm:

1/ A.change         B. chemist        C. cheap         D. child

2/ A. world           B. fork            C. north     D. sport   

3/ A.fairy           B.plenty           C. weekly        D. sky 

4/ A. head         B. feather           C. meat        D.healthy  

5/ A.   cute           B.much          C. sun          D. cut  

6/ A.  fifteen           B.soften         C. party         D. enter 

7/ A.  how            B. now           C. down      D. know    

8/ A.   mine             B.this        C. night          D. file 

9/ A.settle         B. when            C. fellow        D.become 

10/ A. here         B. where         C. dear         D. fear 

Bài 2: Chọn từ có trọng âm chính được đặt khác với các từ khác trong mỗi nhóm:

1/ A. holiday          B. master        C. internet       D. attractive 

2/ A. happen         B.matter          C.below           D. listen 

3/ A.  study           B. problem      C. explain         D. worry

4/ A.   learner        B. become      C.habit             D. mother

5/ A.center            B. fifty             C. fifteen          D. biggest

6/ A.  prefer           B. member     C. student        D. teacher

7/ A.  teacher        B. hello           C. subject         D. thousand

8/ A.repair             B. woman       C. lesson          D. father

9/ A. widen            B. sister          C.above            D. very

10/ A.doctor           B. answer      C. corner            D. prepare

Bài 3: Chọn từ trái nghĩa của từ in đậm và gạch chân sau trong mỗi câu sau:

1/ She looks healthy enough.

A. ugly              B. strong   C. sick D. slim

2/ We study many subjects such as Physics, Math, Biology, Chemistry, etc.

A. see              B. teach     C. learn            D. review

3/ I like best Japan.

A. hate            B. miss        C.love  hate     D. ignore

4/ They live in a small  Tay Son Street.

A.titanic          B. immense    C. huge          D. big

5/ She doesn’t like getting up early .

A. early           B. late             C.  lately         D. firstly

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D cho mỗi câu:

1/ They wish ………… to college next week.

A.going           B. to go            C.  go          D. shall go

2/ We agreed ………… our some more money.

A. lending       B. to lend       C. lend          D. lent

3/ She suggested ………… to Japan this holiday time.

A.traveling       B. to travel    C. travel        D. traveled

4/ He doesn’t mind ………… me with my work.

A. helping         B. to help      C.help            D. helps

5/ They would like ………… 3 cups of juice.

A. having          B. to have     C. have            D. had

6/ Don’t you think my T- Shirt need ………… ?

A. clean            B. to clean      C. cleaning      D. cleans

7/ I will never forget ………… the Princess.

A. see               B. to see          C. seeing         D. will see

8/ They stopped ………… a rest because they are hungry.

A. taking            B. to take          C. take            D. took

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 10 nâng cao

Ngoài các bài tập căn bản ở trên, chắc chắc các bạn học sinh sẽ cần những dạng bài tập tiếng Anh lớp 10 nâng cao hơn để thử sức và đủ khả năng ăn trọn điểm những bài kiểm tra khó nhằn ở trên trường. 

bài tập anh văn lớp 10

Bài 1: Chọn ra những từ được gạch chân được phát âm khác với những từ khác

 1. A. repeat      B. begin      C.message        D. repair
 2. A. child         B. drink       C. dinner            D. children
 3. A.defeat        B. meat      C. ready              D. beat
 4. A. time          B. history    C. kitchen           D. finish
 5. A. fine           B. fit            C. arrive             D. drive

Bài 2: Chọn ra những từ có trọng âm khác với những từ khác.

 1. A.  family             B. continue           C. usually       D. buffalo
 2. A.children            B. breakfast          C.tobacco       D. several
 3. A. transplant        B. alarm                C.biology        D. sometimes
 4. A.technology        B. passenger        C. airport        D. chemistry
 5. A.neighbor            B. tobacco            C. A. routine   D. experience

Bài 3: Chọn đáp án đúng nhất 

1. We know ………… how she felt.

A. exactness             B. exactly            C. exact        D. exacting

2. She felt quite ………… with her day’s work. 

A. satisfied                B. satisfactory      C. satisfy      D. satisfaction

3. She was late for school this afternoon because her alarm did not ………… .

A.go on                      B. go up                C. go away    D. go off

4. He has not met her since she ………… school.

A.had left                  B. was leaving         C. left             D. has left

5. Her house isn’t  very far ………… Company, so She usually go to Company ………… bike.

A.of – by                    B. away – in               C. from – on    D. from – by 

Bài tập tiếng Anh lớp 10 có đáp án

bài tập tiếng Anh lớp 10 có đáp án

                      

                       Bài tập tiếng Anh lớp 10 có đáp án 

Ngoài các bài tập tiếng Anh lớp 10 trong sách giáo khoa ra thì có rất nhiều các dạng làm bài tập tiếng Anh lớp 10 online  Dưới đây là tổng hợp một số bài tập tiếng Anh lớp 10 có đáp án cho các bạn học sinh tham khảo:

Bài 1: Khoanh tròn đáp án đúng:

1. …………do you want? – A box of cake

A. What

B. Who

C. Which

D. How

2. …………is this Center? – It is about one hundred years old.

A. How far

B. How

C. How long

D. How old

3…………money do you earn? – About £350 a month

A. How many

B. What

C. Which

D. How much

4.…………pen are you carrying? – Marry’s

A. What

B. Whose

C. Which

D. Who’s

5. …………is your new Citi? – It’s very big and friendly.

A.How

B. Which

C. What

D. Where

Bài 2: Viết câu thứ hai để nó có nghĩa tương tự câu thứ nhất

 1. My mother said I could use her car.

My mother allowed………………………………………………………………

 1. Don’t stop her doing what she wants.

Let……………………………………………………………………………………

 1. I will finish the exercise the morning if you like.

Would you like…………………………………………………………………..

 1. My mother didn’t allow the house to leave before 7:30

My mother made……………………………………………………………….

Đáp án: 

Bài 1: 1-A , 2-D,  3-D, 4-B, 5-A

Bài 2: 

 • My mother allowed me to use her car.
 • Let her do what She wants.
 • Would you like me to finish the exercise the morning?
 • My mother made the house stay until 7:30.

Đây là một số bài tập tiếng Anh lớp 10 có đáp án giúp các bạn học  có thể trải nghiệm làm quen với cấu trúc đề thi để có nền tảng về ngữ pháp tiếng Anh một cách tốt nhất.

Hy vọng bài viết tổng hợp về bài tập tiếng Anh lớp 10 này sẽ giúp các bạn học sinh phần nào có thể củng cố kiến thức và giúp tăng điểm số trên trường cao hơn trong các kỳ thi. Ngoài những bài tập trên thì các bạn có thể tham khảo thêm cuốn sách học tiếng Anh áp dụng phương pháp học thông minh của người do thái để có một nền tảng vững chắc nhất, bổ sung mở rộng thêm vốn từ vựng phong phú, đồng thời cùng các bạn  luyện nói tiếng Anh tại nhà hàng ngày. Hy vọng bài viết này sẽ phần nào giúp được các bạn học sinh tổng hợp các bài tập tiếng Anh lớp 10. Cảm ơn các bạn và hãy cũng Step Up theo dõi những bài viết sau nhé. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *